بررسی فقهی و حقوق اعسار/سهادانش
نام کتاب : بررسی فقهی و حقوق اعسار/سهادانش
نام نویسنده : حسن نجفی

قیمت:460,000 ریال


ادله اثبات دعوی در داوریهای تجاری بین المللی/سهادانش
نام کتاب : ادله اثبات دعوی در داوریهای تجاری بین المللی/سهادانش
نام نویسنده : آزاده یونسیان

قیمت:300,000 ریال


بایسته های آزمون وکالت آئین دادرسی مدنی/علم ودانش
نام کتاب : بایسته های آزمون وکالت آئین دادرسی مدنی/علم ودانش
نام نویسنده : دکتر جلالذ جعفری. فاطمه چنبری

قیمت:950,000 ریال


حقوق جزای عمومی در رویه قضایی/علم ودانش
نام کتاب : حقوق جزای عمومی در رویه قضایی/علم ودانش
نام نویسنده : محبوب افراسیاب

قیمت:500,000 ریال


آئین دادرسی کیفری در رویه قضایی/علم ودانش
نام کتاب : آئین دادرسی کیفری در رویه قضایی/علم ودانش
نام نویسنده : دکتر محبوب افراسیاب

قیمت:550,000 ریال


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال