2 61399
0


ارزش مطالعه


(سخن بزرگان)

سقراط:

جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می یابد که مطالعه، کار روزانه اش باشد