2 61399
0


زگهواره تا گور دانش بجوی


(اهمیت کتابخوانی)

ویکتور, هوگو
,خوشبخت،, کسی ,است ,که به یکی, از این ,دو چیز ,دست ,رسی, دارد، یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند