پاتولوژی عمومی جلد اول/سهادانش

نام انتشارات:سها دانش
نام نویسنده:محمد جواد شهیدی پور اکبری
سال چاپ:1399
نوبت چاپ :1
تعداد صفحات :288
زبان :فارسی
شماره شابک:9786001812286
شماره پروانه :7406

فصل اول
سندرم های نقص ایمنی
Transmission and risk factors in adults
Transmission in children
Etiology
ساختمان HIV
ژن های HIV شامل:
مکانیسم هایی که منجر به نقص ایمنی می شوند
نقایص کیفی T-cellها
HIV infection of non-Tcells:
Other changes:
پاتوژنز درگیریCNS:
سیر طبیعی عفونتHIV:
Acute retroviral syndrome
Middle, chronic phase
Progression to AIDS
Natural course of infection
عفونت های فرصت طلب
نئوپلازم ها
Kaposi sarcoma
پاتوژنز
فصل دوم
آماس و ترمیم
نام گذاری آماس
Extravasation of  leukocyte
Adhesion molecules
عوامل اتیولوژیک مهم آزاررسان
Lysosomal constituents
فصل سوم
ادامه التهاب حاد و مزمن
Defects in leukocyte function
نتایج آماس حاد
آماس های مزمن
برخی عوامل ترشحی توسط ماکروفاژها
Granulomatous Inflammation
سیستم فاگوسیتیک لنفاوی
طبقه بندی آماس‌ها
آماس های اختصاصی
تغییرات سلول های خونی
فرمول خون
فصل چهارم
(Repair or Healing) ترمیم یا التیام یا مرمت یا...!!!)
چرخه سلولی (Cell Cycle)
اجزاء و عوامل سازنده ماده زمینه ای (ECM):
Wound healing
نظرسنجی
فصل پنجم
(Cell injury) آسیب سلولی
اتیولوژی
پاتوژنز
مورفولوژی
Functional consequence
آترفی، هیپرپلازیف هیپرتروفی، متاپلازی
مکانیسم هایپوکسی
راجع به free radicals:
Age dependent diseases :
مسیر intrinsic آپوپتوز
فصل ششم
نئوپلازی
فصل هفتم
آتروفی: کاهش سایز سلول
انواع فیزیولوژیک
هایپرپلازی جبرانی
نمونه ای از هایپرپلازی های پاتولوژیک
مهمترین انواع متاپلازی
:Dysplasia به هم خوردن و آشفتگی رشد سلول
تجمع مواد در داخل سلول(common intracellular accumulations) :
تجمع مواد غیرطبیعی
Fatty change
آسیب های پروتئین‌ها
پیگمان‌های اگزوژن
فصل هشتم
رنگدانه‌های اندوژن
رنگدانه‌های مشتق از هموگلوبین
رنگدانه‌هایی که مشتق از هموگلوبین نیستند
کلسیفیکاسیون‌های پاتولوژیک
مکانیسم پیدایش کلسیفیکاسیون در کلسیفیکاسیون دیتسروفیک
مثال‌هایی از کلسیفیکاسیون متاستاتیک
آپوپتوز  (Apoptosis)
شرایط فیزلوژیک وقوع آپوپتوزیس
شرایط پاتولوژیک وقوع آپوپتوزیس
تفاوت آپوپتوزیس و نکروزیس:
مکانیسم آپوپتوزیس
(Cellar Aging)
مکانیسم های پیر شدن سلول‌ها
فصل نهم
نئوپلاسم (تومور)
Maturation
فصل دهم
(AD) Autosomal Dominant Disorders
Examples of AD inheritance
Autosomal Recessive Disorders
Example of AR inheritance
X-Linked Disorders
Examples of XLR inheritance
اساس بیوشیمیایی و مولکولی اختلالات مندلی
Genetically Determined Adverse Reaction to Drugs
سندرم مارفان(Marfan's syndrome):
Skeletal abnormalities
Ocular changes
Cardiovascular changes
(EDS) Ehler – Danlos syndrome
Familial Hypercholesterolemia
متابولیسم کلسترول و لیپیدها
Lysosomal Storage Disease
Tay – Sachs Disease
Niemann – Pick Disease
بیماری گوشه(Gaucher) :
فصل یازدهم
(Glycogen storage disease) گلیکوژنوز
فصل دوازدهم
بیماری‌های شیرخوارگی
مهمترین علت مرگ و میر چیست؟
علل مرگ و میر طبق رابینز
شناسایی وضعیت نوزاد
علل IUGR:
پارامترهای جدول آپگار
صدمات زایمانی
علل malformation :
ویروس‌ها
فصل سیزدهم
کارسینوژنز (سرطان زایی)
تغییرات کروموزومی اختصاصی
تغییرات کروموزومی غیر اختصاصی
مواد سرطان‌زا چگونه عمل می کنند؟
ترشحات نابجا در سلول سرطانی
فصل چهاردهم
تست سرطان زایی مواد

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال