آموزش منحصر به فرد گرامر انگلیسی/سهادانش

نام انتشارات:سها دانش
نام نویسنده:عليرضا كشاورز باحقيقت - جعفر زمانيان
سال چاپ:1401
نوبت چاپ :2
تعداد صفحات :264
زبان :فارسی
شماره شابک:9786001810787
شماره پروانه :7406

 
فهرست مطالب کتاب:
عنوان صفحه
1) فصل اول: جمله و اجزاي آن ................................................................................................. 11
1) مقدمه .................................................................................................................................................. 12 -1
1-1 ) جمله چيست؟ ...................................................................................................................... 12 -1
2) اجزاي جمله ........................................................................................................................................ 14 -1
16 ............................................................................................................................................CLAUSES (3 -1
4) انواع ساختاربندي جمله ..................................................................................................................... 17 -1
1-4 ) پرهيز از دو اشتباه در حين به كارگيري جملات........................................................................ 18 -1
5) اجزاي جمله ........................................................................................................................................ 21 -1
1-5 ) فعل ...................................................................................................................... 22 -1
2-5 ) اسم ...................................................................................................................... 23 -1
3-5 ) ضمير ...................................................................................................................... 24 -1
4-5 ) صفت ...................................................................................................................... 26 -1
5-5 ) حرف تعريف ...................................................................................................................... 27 -1
6-5 ) قيد ...................................................................................................................... 30 -1
7-5 ) كلمات ربطي ...................................................................................................................... 32 -1
8-5 ) اصوات ...................................................................................................................... 35 -1
6) نكاتي در ارتباط با تشخيص اجزاي جمله ......................................................................................... 36 -1
2) فصل دوم: متمم هاي جمله .................................................................................................. 39
1) متمم هاي(مكمل هاي) جمله . ............................................................................................................. 40 -2
1-1 ) سه نوع فعل اصلي ...................................................................................................................... 40 -2
2) مفعول مستقيم.................................................................................................................................... 44 -2
1-2 ) مفعول غير مستقيم ...................................................................................................................... 45 -2
2-2 ) متمم فاعل ...................................................................................................................... 48 -2
3) خلاصه اي از مباحث اين فصل............................................................................................................ 50 -2
3) فصل سوم: استفاده صحیح از فعل ...................................................................................... 51
1) استفاده صحيح از فعل ........................................................................................................................ 52 -3
2) زمان هاي فعل . ..................................................................................................................................... 52 -3
3) زمان هاي فعل . ..................................................................................................................................... 54 -3
1-3 ) زمان حال ساده ...................................................................................................................... 54 -3
2-3 ) زمان گذشته ...................................................................................................................... 59 -3
3-3 ) زمان آينده ...................................................................................................................... 60 -3
4-3 ) زمان حال كامل ...................................................................................................................... 61 -3
5-3 ) زمان گذشته كامل ...................................................................................................................... 65 -3
6-3 ) زمان آينده كامل ...................................................................................................................... 67 -3
7-3 ) زمان حال استمراري . ..................................................................................................................... 68 -3
8-3 ) زمان گذشته استمراري ................................................................................................................. 70 -3
9-3 ) زمان حال كامل استمراري . ........................................................................................................... 72 -3
10-3 ) زمان گذشته كامل استمراري ....................................................................................................... 73 -3
4) افعال بي قاعده .................................................................................................................................... 76 -3
1-4 ) ليست بعضي از افعال بي قاعده پركاربرد ..................................................................................... 77 -3
78 ....................................................................................................... . “to be” 2-4 ) صرف فعل بي قاعده -3
3-4 ) اشتباهات رايج در استفاده از افعال بي قاعده . ............................................................................. 79 -3
5) وجه التزامي ......................................................................................................................................... 82 -3
6) اشتباهات رايج در هنگام استفاده از زمان گذشته ............................................................................ 84 -3
7) اشتباهات رايج در هنگام استفاده از زمان حال ................................................................................. 86 -3
8) نمودار نحوه استفاده از زمان هاي مختلف فعل . ................................................................................. 87 -3
4) فصل چهارم: استفاده صحیح از ضمیر ................................................................................ 91
92 .............................................................................................. (PRONOUNS) 1) استفاده صحيح از ضمير -4
92 ......................................................................................... (Personal Pronouns) 1-1 ) ضماير شخصي -4
93 .............................................................................. (Interrogative Pronouns) 2-1 ) ضماير استفهامي -4
3-1 ) ضماير نامعين ...................................................................................................................... 93 -4
4-1 ) ضماير موصولي ...................................................................................................................... 93 -4
2) ضماير انعكاسي ................................................................................................................................... 98 -4
3) ضماير تقابلي ....................................................................................................................................... 99 -4
4) انواع ضماير شخصي ......................................................................................................................... 100 -4
1-4 ) چند نكته ................................................................................................................... 104 -4
5) فصل پنجم: تطبیق اجزاي مختلف جمله باهم ................................................................... 109
1) تطبيق اجزاي مختلف جمله باهم ................................................................................................... 110 -5
1-1 ) مفرد و جمع ................................................................................................................... 110 -5
2-1 ) تطابق بين فاعل و فعل . .............................................................................................................. 114 -5
3-1 ) تطابق بين ضمير و مرجع ضمير ............................................................................................... 118 -5
2) چند نكته .......................................................................................................................................... 121 -5
121 ................................................................................................................... Either … or (1-2 -5
122 ................................................................................................................... Neither … nor (2-2 -5
122 ................................................................................................... Not only … but or but also (3-2 -5
4-2 ) اسامي زوج ................................................................................................................... 122 -5
5-2 ) اسم مصدر ................................................................................................................... 122 -5
6) فصل ششم: توصیف کننده ها............................................................................................ 123
1-6 ) توصي فكننده ها ................................................................................................................................ 124
1-1-6 ) صفت و قيد ................................................................................................................... 124
2-6 ) چند نكته از صفت . ........................................................................................................................... 128
1-2-6 ) توصيف كننده هاي گروهي(عبارت ها و جملات وابسته) ........................................................ 128
2-2-6 ) توصيف كننده ها در نقش مقايسه ............................................................................................. 132
3-2-6 ) سه اشتباه رايج در ارتباط با ساختار مقايسه........................................................................... 135
3-6 ) ترتيب قرار گرفتن توصيف كننده ها قبل از اسم ............................................................................ 138
7) فصل هفتم: موازنه ساختاري در جملات .......................................................................... 139
1) موازنه ساختاري در جملات ............................................................................................................ 140 -7
1-1 ) قوانين مربوط به موازنه ساختاري.............................................................................................. 140 -7
2-1 ) اشتباهات رايج در حين استفاده از موازنه ساختاري ............................................................... 143 -7
3-1 ) توجه به نحوه استفاده از موازنه ساختاري در حين مواجه با حذفيات جمله ........................ 148 -7
8) فصل هشتم: افعال معین وجهی یا التزامی ....................................................................... 151
1-1 ) افعال معين وجهي يا التزامي ..................................................................................................... 152 -8
152 ................................................................................................................... Be going to (2-1 -8
153 ................................................................................................................... Will/Shall (3-1 -8
153 ................................................................................................................... Can (4-1 -8
156 ................................................................................................................... Could (5-1 -8
158 ................................................................................................................................................ . MAY (2 -8
159 ............................................................................................................................................. MIGHT (3 -8
160 ............................................................................................................................................... MUST (4 -8
164 ................................................................................................................... Should (1-4 -8
5) افعال معين وجهي يا التزامي در يك نگاه........................................................................................ 166 -8
9) فصل نهم: حروف اضافه ...................................................................................................... 169
1) اهميت حرف اضافه .......................................................................................................................... 170 -9
2) ساختار حروف اضافه . ....................................................................................................................... 171 -9
3) انواع حروف اضافه............................................................................................................................. 171 -9
1-3 ) حروف اضافه زمان و بيان تاريخ . ................................................................................................ 171 -9
2-3 ) حروف اضافه مربوط به موقعيت مكاني و جهت ....................................................................... 173 -9
3-3 ) ساير حروف اضافه مهم . .............................................................................................................. 179 -9
180 .................................................. PREPOSITONAL PHRASES - 4) حروف اضافه در قالب عبارت -9
5) نكات كاربردي .................................................................................................................................. 182 -9
182 ................................................................................................................... Off/Of (1-5 -9
182 ................................................................................................................... From/Than (2-5 -9
183 .................................................................................................................. Among/Between (3-5 -9
183 ................................................................................................................... As و Like (4-5 -9
183 ................................................................................................................... In/Into (5-5 -9
183 ..................................................................................... In و On ،At 6-5 ) مقايسه سه حرف اضافه -9
184 ........................................................................................Despite, in spite of 7-5 ) حروف اضافه -9
184 ................................................................................................................... Within (8-5 -9
185 .................................................................................................. . To , with , on 9-5 ) حروف اضافه -9
در آغاز و پايان عبارات ..................................................................................... 185 AT 10-5 ) استفاده از -9
براي كم و زياد كردن ..... 186 Down و Up براي وصل و قطع كردن و Off و On 11-5 ) استفاده از -9
186 ................................................................................................................... Of 12-5 ) حرف اضافه -9
186 ................................................................................................................... above 13-5 ) حرف اضافه -9
187 ................................................................................................................... Over 14-5 ) حرف اضافه -9
187 ............................................................................................................... For و To 15-5 ) حرف اضافه -9
چه چيزي قرار مي گيرد . ....................................................................... 188 of 16-5 ) بعد از حرف اضافه -9
در موقعي تهاي داراي مبنا و پايه . ................................................................... 188 On 17-5 ) استفاده از -9
188 ........................................................................................ . during, for, over, or, by, until (18-5 -9
189 ..........................................................................................................Low و High 19-5 ) استفاده از -9
189 ........................................................................................................ . into و حرف اضافه Enter (20-5 -9
6) چند نكته آموزشي به صورت گرافيكي ........................................................................................... 190 -9
7) مثا ل هاي جامع از كاربرد حروف اضافه . .......................................................................................... 192 -9
10 ) فصل دهم: علائم نقطه گذاري ............................................................................................. 197
1-10 ) علائم نقطه گذاري ........................................................................................................................... 198
1-1-10 ) استفاده از كاما - ',' ................................................................................................................... 200
2-1-10 ) استفاده از سميكالون - ';' .......................................................................................................... 205
3-1-10 ) استفاده از كالون - ':' . ................................................................................................................. 206
4-1-10 ) استفاده از نشان نقل قول - "" .................................................................................................. 209
11 ) فصل یازدهم: جمله نویسی ................................................................................................ 213
1-11 ) جمله نويسي . ..................................................................................................................................... 214
1-1-11 ) اشتباهات رايج در رعايت ساختار جمله.................................................................................... 216
2-1-11 ) ترتيب قرارگيري قيدهاي مختلف در جمله ............................................................................. 217
3-1-11 ) ترتيب قرارگيري صفات در جمله .............................................................................................. 219
12 ) فصل دوازدهم: نکات کلیدي .............................................................................................. 221
222 ................................................................................................ "ANY" و "SOME" 1-12 ) نحوه استفاده از
222 ........................................................................................................... . SUCH و SO 2-12 ) نحوه استفاده از
223 ................................................................................................‘SO’ , ‘BECAUSE’ 3-12 ) نحوه استفاده از
224 ...................................................................................... . STILL, ALREADY, YET 4-12 ) نحوه استفاده از
225 ................................................................................................................... "TELL" , "SAY" 5-12 ) تفاوت
226 .....................................................................................................................................‘NEED’ 6-12 ) فعل
227 ................................................................................................................... TOO, ENOUGH, VERY (7-12
228 .......................................................................................................................................... USED TO (8-12
9-12 ) اعداد در زبان انگليسي . .................................................................................................................... 229
1-9-12 ) نحوه بيان كردن صفر در موقعيت هاي مختلف ........................................................................ 232
233 .................................................................................................................... WHEREAS يا WHILE (10-12
233 ........................................................................................................................ GOING TO و WILL (11-12
234 ............................................................................................................ AS + ADJECTIVE + AS (12-12
234 ................................................................................................. NOTAS + ADJECTIVE + AS (13-12
234 .............................................................................................................................. GONE يا BEEN (14-12
234 ............................................................................................... THERE IS / ARE , IT IS / THEY ARE (15-12
235 ............................................................................................................................"SINCE" و "FOR" (16-12
236 ............................................................................................................ . DO A SPORT يا GO, PLAY (17-12
236 ...........................................................................................................................................LIKE/AS (18-12
1-18-12 ) طريقه مجهول كردن جملات معلوم در زبان انگليسي ......................................................... 236
237 .................................................................................................................................... AS LONG AS (19-12
238 ...................................................................................................................... IN CASE, IN CASE OF (20-12
238 ................................................................................................................................. . EVER, NEVER (21-12
239 ......................................................................................................... ALTHOUGH, EVEN THOUGH (22-12
239 .................................................................................................... LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW (23-12
ختم مي شوند ............................................................................................ 240 ING و ED 24-12 ) صفاتي كه به
240 .......................................................................................................................... NO و ANY ،SOME (25-12
براي بيان موافقت در امور منفي . ................................................. 241 NEITHER , EITHER 26-12 ) استفاده از
241 ............................................................................................................A LOT OF و MANY ،MUCH (27-12
242 ........................................................................................................................ . GROW UP و GROW (28-12
29-12 ) اسم.................................................................................................................................................... 242
242 ................................................................................ THE …. , THE …. 30-12 ) ساختار مقايسه اي دوگانه
242 ..................................................................................................................... UNLIKE ،LIKE 31-12 ) تفاوت
243 ...........................................................................................THE OTHER و ANOTHER ،ONE 32-12 ) تفاوت
33-12 ) صفت هايي كه با خط تيره به هم وصل مي شوند............................................................................ 243
243 ......................................................................................................................... . BESIDE و BESIDES (34-12
243 ..............................................................................AROUSE و ARISE ،RAISE ،RISE 35-12 ) تفاوت معنايي
36-12 ) نقل قول مستقيم و غير مستقيم . .................................................................................................... 244
244 .......................................................................................................................... . WISH 37-12 ) ساختار فعل
دار استفاده مي كنيم............................................................... 246 ING 1-12 ) ساختارهايي كه در آن از فرم
2-12 ) مفرد و يا جمع . ................................................................................................................................. 247
3-12 ) اسامي با ساختار جفت گونه ............................................................................................................. 248
4-12 ) اسامي گروه....................................................................................................................................... 248
248 ......................................................................................................... THIS, THAT, THESE , THOSE (5-12
249 ................................................................................................................................................ . OWN (6-12
7-12 ) جمع بستن اسامي غير قابل جمع .................................................................................................. 250
8-12 ) بيان مسائل دروني............................................................................................................................ 250
250 ................................................ . DISLIKE و HATE ،LOVE ،LIKE بعد از افعال TO و ING 9-12 ) استفاده از
از منظري ديگر ............................................................................ 250 BE GOING TO و WILL ،WANT (10-12
251 ...................................................................................................................... . SPOUSE و PARTNER (11-12
251 ........................................................................................................... SELECT و ELECT ،CHOOSE (12-12
13-12 ) استفاده از اسم يا صفت براي توصيف اسم ..................................................................................... 251
252 ................................................................................................................. SEAT و CHAIR 14-12 ) فرق بين
252 ........................................................................................................... . FAULT و DEFECT 15-12 ) فرق بين
252 .................................................................................................................. . VISIT و MEET 16-12 ) فرق بين
17-12 ) قياس منطقي در گذشته ................................................................................................................. 252
18-12 ) ماضي نقلي ....................................................................................................................................... 252
19-12 ) بيان نتيجه منطقي يا موقعيت ........................................................................................................ 252
براي وقايع اجتناب ناپذير .................................................................................. 253 MUST 20-12 ) استفاده از
21-12 ) براي بيان حقوق خدادادي .............................................................................................................. 253
براي اضافه كردن يك مطلب به مطلب ديگر............................ 253 ALSO و AS WELL AS 22-12 ) استفاده از
253 ...................................................... OVER THAN ،MORE THAN و UNDER THAN ،LESS THAN (23-12
24-12 ) دو نكته در ارتباط با ماضي نقلي و ماضي بعيد ............................................................................. 254
254 .......................................................................................................................... SUM و ADD 25-12 ) تفاوت
254 ............................................................................................................................. FLOOR و STORY (26-12
27-12 ) استفاده از عبارت هاي بيانگر "به خاطر، چون، زيرا" ..................................................................... 254
255 ..................................................................................................................... HELP و ASSISTANCE (28-12
255 ............................................................................................................................ SMALL و LARGE (29-12
30-12 ) اشاره به خوب كار كردن تجهيزات ................................................................................................. 255
255 ........................ ON THE CONTRARY و ON THE OTHER WORD ،ON THE OTHER HAND 31-12 ) معناي
255 .......................................................................................................... . DEPRESSION و RECESSION (32-12
255 ........................................................................................................................ LABOR و WORKER (33-12
255 ........................................................................................................... HEN و CHICKEN ،CHEECK (34-12
256 ...............................................................................FOR INSTANCE و FOR EXAMPLE 35-12 ) تفاوت بين
256 .................................................................................................................. SURELY و CERTAINLY (36-12
37-12 ) وجه يا عبارت وصفي ساده .............................................................................................................. 256
256 ...................................................................................................................................... THERE و IT (38-12
39-12 ) كلماتي كه معنايي متفاوت اما املايي تقريبا مشابه دارند ............................................................. 257
258 ....................................................................................................... . QUESTION TAG) 40-12 ) پرسش كوتاه
260 ....................................................................................................... (INFINITIVE) 41-12 ) كاربردهاي مصدر
و جملات شرطي . ....................................................................................................................... 261 IF (42-12
263 .................................................................................................................................... . WHEN و IF (43

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال