جداول پروفیل های ساختمانی اشتال سبز/سهادانش

نام انتشارات:سها دانش
نام نویسنده:مهندس مهدی پرنا
سال چاپ:1401
نوبت چاپ :7
تعداد صفحات :108
زبان :فارسی
شماره شابک:9786001811845
شماره پروانه :7406

به نام خداوند جان و خرد
مقدمه
استاندارد، مشخصات فنی یا سایر قواعدی است که به وسیله مرجعیی نیناهته نید و
رسمی به منظور کاربرد زیاد و ایجاد کارایی و اطمینان و ایمنی بیشتر تصیوی رردیید
است.
مهم ترین هدف مجموعۀ تهیه کنند این اثر، ارائه کتابی مفید و بی نقص بیه جامعیه
دانشجویان و مهندسین عمران بود است.
مشخصات هندسی نیم رخ ها در جداول انیتال موجیود میی بانید. مشخصیات مهیم
ابعادی و هندسیی مقعین نظییر سیعط مقعین، ممیان اینرسیی، اسیاش مقعین، نیعا
ژیراسیون و وزن واحد طول پروفیل برای هیر مقعین فیوند نیورد نید در انیداز هیای
مختلف ارائه ند است.
ثمربخشی این کتاب در ررو کونش های نماست. پیشاپیش زحمت های نما را ارج
می نهم و آماد ام تا پیشنهادهای اصلاحی نما را با روش دل و جان بشنوم.
در خاتمه، برحس وظیفه از مدیریت محترم انتشارات سها دانش جناب آقای ناصیر
قرایی و افرادی که در چاپ و نشر این کتاب، زحمیات بیی نیائهه ای را متحمیل نیدند،
کمال تشکر و قدردانی را دارم.
امیدوارم آهرین کونش اینجان در تدوین این مجموعه، مورد توجه و التفات واقین
نود.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مبلغ قابل پرداخت : 0 ریال