• قیمت:650,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 232
  • نام نویسنده: مهندس مهدی توکلی
  • نوبت چاپ: 2
  • 487 نفر