• قیمت:500,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 230
  • نام نویسنده: دکتر نوید غفارزاده
  • نوبت چاپ: 5
  • 154 نفر