• قیمت:1,700,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 816
  • نام نویسنده: علی یارکیانی - مهرداد شهرابی راد - محمد قهرودی
  • نوبت چاپ: 8
  • 166 نفر