• قیمت:300,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 294
  • نام نویسنده: محمد رضا عباسي
  • نوبت چاپ: 3
  • 47 نفر