• قیمت:1,300,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 648
  • نام نویسنده: ابوالفضل طاهریان ریزی - داوود تاتی بختیاری
  • نوبت چاپ: 4
  • 554 نفر