• قیمت:200,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 110
  • نام نویسنده: مهدی منوری.امیر قیاسی
  • نوبت چاپ: 1
  • 320 نفر