• قیمت:950,000 ریال
  • نام انتشارات:علم ودانش
  • تعداد صفحه: 656
  • نام نویسنده: دکتر جلالذ جعفری. فاطمه چنبری
  • نوبت چاپ: 1
  • 129 نفر