• قیمت:1,500,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 1164
  • نام نویسنده: دیتیل- هاروي
  • نوبت چاپ: 6
  • 649 نفر