• قیمت:420,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 180
  • نام نویسنده: فرشاد عسگری -زهرا طاهری
  • نوبت چاپ: 1
  • 220 نفر