• قیمت:1,200,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 646
  • نام نویسنده: فتح ا... قاسمی
  • نوبت چاپ: 5
  • 228 نفر