• قیمت:700,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 336
  • نام نویسنده: مرتضی قیومی- الهام حیدري
  • نوبت چاپ: 6
  • 455 نفر