• قیمت:400,000 ریال
  • نام انتشارات:علوم ایران
  • تعداد صفحه: 216
  • نام نویسنده: ایرا ان.لواین/ترجمه علیرضا خورشیدی حسینی. پریسا رحیمی
  • نوبت چاپ: 4
  • 114 نفر