• قیمت:800,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 630
  • نام نویسنده: ملیحه هادی پور
  • نوبت چاپ: 2
  • 497 نفر