• قیمت:400,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 240
  • نام نویسنده: محمد مقاری – محمود براتی
  • نوبت چاپ: 2
  • 293 نفر