• قیمت:695,000 ریال
  • نام انتشارات:نصیر بصیر
  • تعداد صفحه: 300
  • نام نویسنده: دینا اسکلار/ترجمه فرید ملکیان
  • نوبت چاپ: 1
  • 30 نفر