• قیمت:38,500 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 320
  • نام نویسنده: حسن صمدی آذر. شهرام شکوفیان
  • نوبت چاپ: 4
  • 286 نفر