• قیمت:900,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 372
  • نام نویسنده: رحیم جهانشاهی - علیرضا کشاورز با حقیقت
  • نوبت چاپ: 6
  • 425 نفر