• قیمت:1,000,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 544
  • نام نویسنده: احمد فخاریان(عضو هیئت علمی دانشگاه) - محمد حسن موحدی - محمدتقی گنخکی(مربی سازمان فنی و حرفه ای) - علیرضا کشاورز باحقیقت
  • نوبت چاپ: 12
  • 441 نفر