• قیمت:200,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 120
  • نام نویسنده: ناصر قرایی
  • نوبت چاپ: 6
  • 567 نفر