• قیمت:750,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 344
  • نام نویسنده: ایرج نجاری – حسین فلاحی دهکی – محمد مقاری
  • نوبت چاپ: 8
  • 380 نفر