• قیمت:540,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 208
  • نام نویسنده: عليرضا كشاورز باحقيقت – اميد كرمي–عباس مقدسي
  • نوبت چاپ: 10
  • 401 نفر