• قیمت:690,000 ریال
  • نام انتشارات:نص
  • تعداد صفحه: 512
  • نام نویسنده: اندرو تانن باوم
  • نوبت چاپ: 7
  • 32 نفر