• قیمت:1,100,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 704
  • نام نویسنده: دکتر رضا مویدفر و مهندس مهدی رشیدی
  • نوبت چاپ: 2
  • 194 نفر