• قیمت:1,200,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 502
  • نام نویسنده: محمدرضا عباسی
  • نوبت چاپ: 10
  • 271 نفر