• قیمت:990,000 ریال
  • نام انتشارات:نص
  • تعداد صفحه: 860
  • نام نویسنده: آلن اپنهایم
  • نوبت چاپ: 27
  • 63 نفر