• قیمت:960,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 294
  • نام نویسنده: محمد رضا عباسي
  • نوبت چاپ: 6
  • 507 نفر