• قیمت:12,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 200
  • نام نویسنده: محمد حسن بوذرجمهر
  • نوبت چاپ: 1
  • 163 نفر