• قیمت:450,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 224
  • نام نویسنده: مصطفی صدیقی زاده - حمید باقری
  • نوبت چاپ: 3
  • 284 نفر