• قیمت:350,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 0
  • نام نویسنده: دکتر محمد یعقوبی فر مهندس کوروش آپرناک
  • نوبت چاپ: 20
  • 68 نفر