• قیمت:200,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 100000
  • نام نویسنده: مهران رهنما خانقاه
  • نوبت چاپ: 1
  • 347 نفر