• قیمت:500,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 256
  • نام نویسنده: دکتر فرزاد رضوی - مجید قاسمی - مهدی ایزدی - حسن امینی
  • نوبت چاپ: 6
  • 278 نفر