• قیمت:650,000 ریال
  • نام انتشارات:وارش
  • تعداد صفحه: 384
  • نام نویسنده: دونالد نورمن/مهدی مقیمی . احسان میرزایی
  • نوبت چاپ: 2
  • 80 نفر