• قیمت:1,000,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 592
  • نام نویسنده: مصطفی صدیقی زاده.محمدصادق صابری
  • نوبت چاپ: 3
  • 93 نفر