• قیمت:159,000 ریال
  • نام انتشارات:نصیر بصیر
  • تعداد صفحه: 160
  • نام نویسنده: بابی مرسر/مترجم
  • نوبت چاپ: 1
  • 100 نفر