• قیمت:150,000 ریال
  • نام انتشارات:نص
  • تعداد صفحه: 384
  • نام نویسنده: علی کاهه
  • نوبت چاپ: 25
  • 193 نفر