• قیمت:550,000 ریال
  • نام انتشارات:علم ودانش
  • تعداد صفحه: 324
  • نام نویسنده: دکتر محبوب افراسیاب
  • نوبت چاپ: 2
  • 35 نفر