• قیمت:240,000 ریال
  • نام انتشارات:الماس دانش
  • تعداد صفحه: 126
  • نام نویسنده: کن بلانچارد/ترجمه شهروز فرهنگ
  • نوبت چاپ: 6
  • 26 نفر