• قیمت:200,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 120
  • نام نویسنده: علیرضا آقاکشی و رضا پورمحمد
  • نوبت چاپ: 7
  • 252 نفر