• قیمت:450,000 ریال
  • نام انتشارات:سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد
  • تعداد صفحه: 253
  • نام نویسنده: مرتضی حسینی
  • نوبت چاپ: 1
  • 158 نفر