• قیمت:490,000 ریال
  • نام انتشارات:نص
  • تعداد صفحه: 656
  • نام نویسنده: کنت وارک مترجم: دکتر کاظم ندافی
  • نوبت چاپ: 4
  • 105 نفر