• قیمت:300,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 108
  • نام نویسنده: مهندس مهدی پرنا
  • نوبت چاپ: 7
  • 467 نفر