• قیمت:125,000 ریال
  • نام انتشارات:سها دانش
  • تعداد صفحه: 456
  • نام نویسنده: شهرام شکوفیان.حسن صمدی آذر
  • نوبت چاپ: 5
  • 311 نفر